Privacy Policy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy tillhandahåller information angående hur Diplomag (“Diplomag”, “vi” eller “oss”) behandlar personlig data på webbplatsen som ägs av Verman. Den personliga data som samlas in genom användande av Vermans webbplatser ska behandlas så som det anges i denna integritetspolicy och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

1. Personuppgiftsansvarig

Oy Verman Ab
Kauppakaari 2
04200 Kerava Finland
info@verman.fi

2. Typer av personlig data som behandlas

Här informerar vi om vilka typer av personlig data vi behandlar samt hur vi samlar in den.

Data som samlas in när du kontaktar oss via ett online-formulär:
 • Namn
 • E-postadress
 • Innehållet i ditt meddelande
Data som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev:
 • E-postadress
 • Data som samlas in genom cookies
 • Data som samlas in via användande av våra webbplatser. Sådan data inkluderar till exempel information om din webbläsare, ditt operativsystem och din ip-adress med mera.

I allmänhet skapar vi ingen individuell profil över dina aktiviteter på våra webbplatser.

3. Syfte med att behandla personlig data och den juridiska grunden för sådan behandling

Vi behandlar enbart personlig data när det är nödvändigt och syftet med sådan behandling är avgjort. I listan nedan finns information om syftena med att behandla personlig data liksom den juridiska grunden enligt vilken vi behandlar personlig data.


Webbplatsfunktionalitet

Syfte med behandling av personlig data: Säkerställa säkerhet och funktioner på våra webbplatser genom att använda cookies.

Rättslig grund: Berättigat intresse från personuppgiftsansvarigs sida.

Tilläggsinformation: Vi har ett berättigat intresse av att säkerställa att våra webbplatser är säkra och fungerar som de ska. För detta syfte använder vi “strikt nödvändiga cookies” för att samla in data. Notera att den data som samlas in i detta syfte i sig inte innefattar personlig data.


Kundsynpunkter

Syfte med behandling av personlig data: Ta emot och behandla kundsynpunkter om produktkvalitet eller rapporter om negativa reaktioner.

Rättslig grund: Uppfyllelse av juridiskt bindande åtagande från personuppgiftsansvarigs sida.


Kontaktformulär

Syfte med behandling av personlig data: Ta emot och behandla övrig kundkontaktinformation eller synpunkter via onlineformulär.

Rättslig grund: Berättigat intresse från personuppgiftsansvarigs sida.

Tilläggsinformation: Vi har ett berättigat intresse av att utveckla våra produkter, baserat på de synpunkter vi får in.


Nyhetsbrev

Syfte med behandling av personlig data: Att skicka nyhetsbrev till prenumeranter.

Rättslig grund: Berättigat intresse från personuppgiftsansvarigs sida.

Tilläggsinformation: Vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra våra produkter och tillhandahålla användbar information om våra produkter för dem som är intresserade.

Vi skickar endast nyhetsbrev till dem som enskilt prenumererar på dem genom att förse oss med sitt samtycke. Skulle du besluta dig för att inte prenumerera på vårt nyhetsbrev, kan du återkalla ditt samtycke när som helst genom att följa länken längst ner i varje nyhetsbrev.


Anpassad online-marknadsföring

Syfte med behandling av personlig data: Anpassad online-marknadsföring och annonsering genom användande av cookies.

Rättslig grund: Samtycke.


4. Lagringsperioder för personlig data

Vi sparar personlig data så länge det är nödvändigt för att genomföra de syften som omnämns i sektion 3 i denna integritetspolicy.

Personlig data som samlas in från användandet av online-formulär lagras i som mest 12 månader från det datum då vi fick sådan kontakt eller synpunkt via ett online-formulär.

Personlig data relaterad till prenumeration på vårt nyhetsbrev lagras så länge du prenumererar. Personlig data relaterad till prenumeration på vårt nyhetsbrev raderas i samband med att du återkallar ditt samtycke till att prenumerera.

Även om lagringstiden varierar beroende på typ av cookie, ska lagringstiden för personlig data som samlats in med hjälp av cookies aldrig överstiga 24 månader.

5. Mottagare av personlig data

I syfte att behandla personlig data i enlighet med sektion 3 i denna integritetspolicy använder vi oss av olika tjänsteleverantörer som behandlar datan för vår räkning. Dessa tjänsteleverantörer inkluderar:

 • Online- och webbplatsserviceleverantör (inklusive underhålls- och värdtjänster)
 • Leverantör av webbanalystjänst
 • Leverantör av online-formulärtjänst.

I tillägg till våra tjänsteleverantörer är det möjligt att vi delar personlig data med företag som ingår i samma koncern som Verman.

Där offentliggörande av personlig data är strikt nödvändig, i enlighet med rådande lagstiftning, i reglerande syfte, är det vidare möjligt att vi lämnar ut information till behöriga myndigheter eller domstolar. Vi kan exempelvis lämna ut data, i enlighet med lagstiftningen, till nationella medicinska instanser i samband med att vi tar emot en rapport om negativa reaktioner på våra produkter. Notera att rapporter vi skickar till dessa instanser kommer att vara anonymiserade.

6. Överföring av personlig data utanför EU eller det europeiska ekonomiska området

Verman, som Diplomag.se är en del av, behandlar personlig data inom Sverige och EU. Trots detta är det möjligt att personlig data kan överföras utanför EU eller det europeiska ekonomiska området när vi använder tjänsteleverantörer enligt sektion 5 ovan. I de fall personlig data överförs utanför EU eller det europeiska ekonomiska området försäkrar vi, genom att implementera nödvändiga och adekvata mått och steg i enlighet med kraven i tillämplig dataskyddslagstiftning, att skyddandet av personlig data inte kommer att äventyras.

7. Profilering

Det är möjligt att vi använder profilering för att generera mer individuellt anpassad online-annonsering eller för att utveckla användarupplevelsen på Vermans webbplats eller våra online-tjänster. Trots att vi möjligen använder profilering i ovan nämnda syften, antar vi inte beslut baserade på profilering som skulle kunna ha rättsliga effekter på användare av webbplatsen Diplomag.se.

8. Den registrerades rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen:

Rätt att få tillgång till data och rätt att korrigera data

Du har rätt att ta del av vilken personlig data rörande dig som lagras samt få en kopia på den datan. Du har även rätt att korrigera felaktig data rörande dig själv.

Rätt att få data raderad (“rätt att bli glömd”)

Du har rätt att få din data raderad om ett av följande villkor uppfylls:

 • Datan behövs inte längre för de syften den samlades in för
 • Du återkallar ditt samtycke till behandling av personlig data och ingen annan rättslig grund för sådan behandling gäller (endast när den rättsliga grunden för behandling är samtycke)
 • Du motsätter dig behandlingen av personlig data på grund av en exceptionell personlig situation, när de rättsliga grunderna för att behandla din personliga data baseras på vårt berättigade intresse. Vid tillfället för motsättandet ska du specificera den exceptionella situation enligt vilken din data ska raderas (endast när den rättsliga grunden för behandling är vårt berättigade intresse)
 • Du motsätter dig behandlingen av personlig data i direktmarknadsföringssyfte
 • Din personliga data har behandlats i strid mot lagen
 • Vi är skyldiga att radera personlig data enligt lagkrav.
Rätt att motsätta sig behandling

Du har rätt att motsätta dig behandling av personlig data med hänvisning till en exceptionell personlig situation när den rättsliga grunden för behandling är vårt berättigade intresse. Vid tillfället för motsättandet ska du specificera den exceptionella situation enligt vilken din data ska raderas.

Oaktat det ovannämnda har du när som helst rätt att motsätta dig behandlingen av personlig data i direktmarknadsföringssyfte.

Rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet

Har dina rättigheter, enligt tillämplig dataskyddslagslagstiftning, blivit kränkta, har du rätt att lmna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet inom EU. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten som har hand om dessa ärenden.

Att använda dina rättigheter

Du kan använda dina rättigheter genom att kontakta oss; se sektion 1 ovan.

9. Övrigt

Vi strävar ständigt efter att utveckla Diplomag.se. Det medför att nya funktioner och tjänster kan uppkomma eller ändras, vilket gör att vi uppdaterar denna integritetspolicy i enlighet därmed. Vidare kan förändringar i lagar eller riktlinjer från behöriga myndigheter göra det nödvändigt att uppdatera denna integritetspolicy.

Åk till toppen